“Trái tim chọn thế giới của nàng” “The soul selects her own society”

Tác giả: Emily Dickinson

“The soul selects her own society”

The soul selects her own society
Then shuts the door;
On her divine majority
Obtrude no more.

Unmoved, she notes the chariot’s passing
At her low gate;
Unmoved, an emperor is kneeling
Upon het mat.

I’ ve known her from ample nation
Choose one;
Then close the valves of her attention
Like stone.

Bản dịch của Đỗ Tư Nghĩa

Trái tim chọn thế giới của nàng
rồi đóng cửa
Xin đừng ai đến nữa
trong thế giới của nàng.

Kìa, cỗ xe ai đỗ lại ngoài sân?
Kìa, một đấng quân vương quỳ trên chiếu
Hỡi trái tim
sao mi cứ mãi lạnh lùng?

Tôi đã biết
giữa vương quốc bao la
nàng đã chọn một người
rồi đóng chặt trái tim mình
như đá.

Viết một bình luận