Gửi thơ

Nếu bạn có một bài thơ tâm đắc thì gửi cho tôi đăng lên cho tất cả đông đảo các bạn yêu thơ gần xa cùng xem nhé.