Gửi thơ

Nếu bạn có một bài thơ tâm đắc thì gửi cho tôi đăng lên cho tất cả đông đảo các bạn yêu thơ gần xa cùng xem nhé.

    Sách giúp bạn trở thành một người tự do và độc lập trong suy nghĩ và hành động. - Ralph Waldo Emerson