Gửi thơ

Nếu bạn có một bài thơ tâm đắc thì gửi cho tôi đăng lên cho tất cả đông đảo các bạn yêu thơ gần xa cùng xem nhé.

    The book to read is not the one that thinks for you but the one which makes you think. - Harper Lee