Cám ơn vô lượng

Kể từ lòng mẹ tịnh yên
Con theo dòng cuốn đến miền bôn ba
Nẻo về thoắt gần thoắt xa
Vi vu hạt bụi ta bà như chơi
Bốn phương ngã nguyện vì người
Mười phương pháp độ ngời ngời chân như
Cảm ơn vô lượng kể từ
Mẹ mang hạt bụi chín thu khuyết đầy

Viết một bình luận