SẦU (TNT_Ndt_BVDA_TVN)

Đời gieo uẩn khúc nghĩ thêm sầu
Đời dệt ưu phiền chẳng biết đâu
Đời vẫn âm thầm mong hiểu thấu
Đời luôn khắc khoải đợi cung cầu
Đời cho nghĩa ái thuyền neo đậu
Đời thả duyên hờ mộng chốn sâu
Đời mở men tình như tán gẫu
Đời gieo uẩn khúc nghĩ thêm sầu.

bài này dùng bốn bộ luật :
Thủ nhất thanh
Ngũ độ thanh
Bát vận đồng âm
Thủ vĩ ngâm

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận